طلای آب شده چه تفاوتی با شمش طلا دارد؟

طلای آب شده چه تفاوتی با شمش طلا دارد؟ [...]